Med Schüco Carbon Control mot en klimanøytral fremtid

Byggesektoren står globalt for nesten 40 % av verdens klimagassutslipp. For å imøtekomme EUs nye krav til bygninger og bidra til en klimanøytral fremtid er det helt avgjørende å ha gode løsninger, som underletter i arbeidet med dekarboniseringen. Schüco har derfor utviklet et helhetlig konsept, Schüco Carbon Control, som gjør det enklere å oppnå CO2-reduksjon i alle livsfasene til en bygning.

 

Innhold

European Green Deal endrer reglene for byggesektoren fundamentalt
Bygningens globale oppvarmingspotensial
Schüco Carbon Control
Design to Decarb
Build to Decarb
Operate to Decarb
Recycle to Decarb
Carbon Control Consulting Team
Løsninger, tjenester og rådgivning i ett og samme konsept

 

 

European Green Deal endrer reglene for byggesektoren fundamentalt

EU har med European Green Deal satt seg som mål å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Klimapakken «Klar for 55» (Fit for 55) er første steg mot dette målet. Denne tiltakspakken innebærer at alle klimagassutslipp innen 2030 skal reduseres med 55 % regnet fra 1990.

Da byggesektoren alene står for nærmere 40 % av klimagassutslippene på verdensbasis, er det helt åpenbart at EUs klimamål har store konsekvenser for denne sektoren. Kravene til bygninger blir stadig strengere og CO2-utslippet en avgjørende faktor på markedet. I fremtiden vil verdien av en bygning måles i CO2, det gjelder derfor å planlegge, bygge, drifte og resirkulere smart. En metode for enkelt å kunne beregne og kontrollere karbonbalansen gjennom hele livssyklusen til en bygning vil derfor være av avgjørende betydning.

Tilbake til toppen ^

Bygningens globale oppvarmingspotensial

Fra januar 2027 er man som ansvarlig for en byggeprosess forpliktet til å beregne og opplyse om GWP-verdien for alle nybygg med et bruksareal på over 2000 m2. Fra 2030 utvides dette kravet til å gjelde alle nybygg uansett størrelse. Beregnet verdi skal fremkomme i et samlet sertifikat for energieffektivisering, en såkalt EPD.

GWP-verdien står for det globale oppvarmingspotensialet (Global Warming Potential) til en bygning gjennom hele levetiden og oppgis som en CO2-verdi (CO2-ekvivalent). GWP-verdien bestemmes på grunnlag av to typer CO2-utslipp: innebygd og operasjonelt karbon. Innebygd karbon er forårsaket av materialene som inngår i bygget, operasjonelt karbon er forårsaket gjennom produksjon og drift av en bygning.

Tilbake til toppen ^

schueco-carbon-control-four-stages

 

Schüco Carbon Control

Schüco Carbon Control er et helhetlig konsept som gjør det mulig å kontrollere karbonfotavtrykket til bygningskledningen på en prosjektspesifikk måte. Med dette konseptet ønsker Schüco å gjøre det enklere for arkitekter, planleggere, partnere og investorer å imøtekomme stadig strengere bærekraftskrav fra myndigheter og oppdragsgivere.

Konseptet omfatter produkter, verktøy og tjenester og muliggjør karbonreduksjon gjennom alle livsfasene til en bygning – fra første utkast på tegnebrettet til en fremtidig resirkulering av bygningen eller deler av den. Det er et modulært konsept strukturert etter følgende fire faser:

  1. Design to Decarb (planlegging)
  2. Build to Decarb (bygging)
  3. Operate to Decarb (drift)
  4. Recycle to Decarb (demontering)

I introduksjonsvideoen om Schüco Carbon Control får du en innføring i det helhetlige konseptet fra Schüco og de fire ulike livsfasene til en bygning:

 

 

Tilbake til toppen ^

Design to Decarb

Arbeidet med en bygnings bærekraftprofil starter allerede på tegnebrettet i design- og planleggingsfasen. Utformingen av bygningskledningen, ulike fasadefunksjoner, materialkvaliteter, type overflate samt vedlikeholdsbehov er momenter som påvirker det totale miljøregnskapet. I tillegg spiller mulighetene for gjenbruk og resirkulering en vesentlig rolle.

For en arkitekt kan det oppleves som vanskelig å orientere seg i jungelen av stadig mer komplekse krav til bygninger samtidig som ønskene fra byggherre eller oppdragsgiver skal ivaretas. Med vår skreddersydde dekarboniseringsløsning Schüco Carbon Control ønsker vi i Schüco å bistå arkitekter og planleggere med rådgivning og praktiske tiltak som skal gjøre det enklere å velge riktige materialer og systemer. Da karbonbalansen til en bygning hovedsakelig bestemmes allerede i planleggingsfasen, er det nå viktigere enn noensinne å treffe gode valg når det kommer til materialer, funksjoner og design. Dette gjelder både for nybygg og rehabilitering av eldre bygg.

 

schueco-carbon-control-schucal

 

Som et ledd i vår fremtidsrettede løsning Schüco Carbon Control finnes det nå en ny funksjon i vårt 3D-kalkulasjonsprogram SchüCal. Med den nye funksjonen kan man få beregnet og justert CO2-fotavtrykket for alle fasadeelementer, dører og vinduer. Konfiguratoren gir deg i tillegg all nødvendig dokumentasjon for miljøvurderinger og sertifiseringer for fasaden med kun ett tastetrykk. Dermed blir hele planleggingsprosessen forenklet og mindre tidkrevende. Det igjen betyr mer tid for kreative og skapende prosesser.

I følgende video om Design to Decarb forteller Stefan Dewald, Head of Façade Engineering I Schüco International KG, at European Green Deal fører til at bærekraft må stå sentralt allerede i planleggingsprosessen. Arkitekten spiller dermed en vesentlig rolle i hvorvidt dette lykkes. Dewald fremhever betydningen av å velge riktige materialer, systemer, konstruksjoner og produkter i planleggingsfasen. 

 

 

Som det fremgår av videoen er mange av den oppfatning at bærekraftige bygninger er ensbetydende med innskrenkninger. For å motvirke dette tilbyr Schüco løsninger som sikrer at vi fortsatt har arkitektur med spennende uttrykk. Bærekraft skal ikke gå på bekostning av design. Bruker man alle funksjonene som Design to Decarb tilbyr optimalt, skal det være fullt mulig å skape flotte, funksjonelle og bærekraftige bygg også for fremtidige generasjoner. 

Tilbake til toppen ^

 

Build to Decarb

Materialene som inngår i en fasade påvirker bygningens karbonavtrykk betraktelig, og som et ledd i dekarboniseringen tilbyr Schüco nå to nye aluminiumkvaliteter i tillegg til standard aluminium: Low Carbon Aluminium (LC) og Ultra Low Carbon Aluminium (ULC). Dette er energieffektive materialer som muliggjør profiler med svært lave karbonverdier.

 

low-ultralow-carbon2

 

For året 2023 er GWP-verdien for Schüco Low Carbon under 4,9 kg CO2e/kg aluminium og under 2,7 kg CO2e/kg aluminium for Schüco Ultra Low Carbon. De to nye produktene vil være i kontinuerlig utvikling og gradvis få ytterligere reduserte karbonverdier takket være en stadig større andel resirkulert materiale og energioptimerte prosesser.

 

 

Schüco tilbyr også VinylPlus-sertifiserte PVC-produkter i form av vinduer. Disse fremstilles av resirkulert materiale og reduserer karbonavtrykket for våre PVC-profiler betraktelig.

Et mindre synlig, men likevel viktig ledd på vei mot klimanøytralitet berører bygningsmaterialenes forpakning. En optimalisering av omfanget og kvaliteten på emballasje i tillegg til paller og konteinere for gjenbruk vil være med på redusere karbonavtrykket. Som en følge av dette har vi i Schüco konsekvent optimalisert emballasjen til produktene våre fra produksjon til bruk på byggeplassen og gått over til mer og mer gjenbrukbare forpakninger for å minimere karbonutslippet.

I videoen om Build to Decarb forteller Thomas Schlenker, Senior Vice President, CDO i Schüco International KG, at alle utfordringene som har oppstått i kjølvannet av Green Deal, berører både oss, våre produsenter og partnere. Det finnes mange måter å redusere en bygnings karbonavtrykk signifikant, enten det gjelder nybygg eller renovering av eldre bygg, og den nye funksjonen i SchüCal gjør det enkelt å både beregne og justere karbonutslippet for å oppnå ønskede verdier.

 

 

Med den nye funksjonen i SchüCal kan fasadeentreprenører for første gang få fullstendig oversikt over karbonverdiene til valgte materialer og elementer. Resultatet for CO2-verdiene for fasadene verifiseres med en EPD. På den måten kan GWP-verdien (Global Warming Potential = CO2-verdi) til valgte konstruksjoner og materialer for første gang forstås og optimaliseres i sanntid.

Tilbake til toppen ^

 

Operate to Decarb

Den operative fasen utgjør den lengste fasen i livssyklusen til en bygning, og det er her to tredjedeler av klimagassutslippene oppstår. Det gjelder derfor å velge optimale løsninger allerede i planleggingsfasen for å sikre bærekraftig og karbonredusert drift. Følgende faktorer er med på å påvirke dette regnskapet:

  • energieffektive systemer
  • energiproduksjon under drift
  • vedlikehold og produktoppgraderinger

I tillegg til konseptet Carbon Control tilbyr Schüco en rekke produkter som bidrar til bærekraftig drift av en bygning. Disse produktene er av betydning for ovennevnte faktorer. Kombinerer man produktene og løsningene på en smart måte, vil man kunne oppnå optimale forhold som igjen fører til en betydelig reduksjon av karbonutslipp gjennom hele bygningens driftsfase.

Effektiv drift oppnås med intelligent, automatisert bygningsstyring og er en nøkkelfaktor i arbeidet mot en klimanøytral byggenæring. Profilsystemer med utmerkede isolerende egenskaper, motoriserte vinduer integrert i et helhetlig ventilasjonskonsept, elektrokromatiske glass og effektiv solskjerming er eksempler på Schüco-produkter som bidrar til å redusere energiforbruket betraktelig. Bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV) på fasader og takflater på lav-, null- og plussenergibygg kan forsterke denne effekten. Ved å gjøre en bygning mer eller mindre til sin egen energileverandør minimeres ikke bare behovet for primærenergi fra eksterne leverandører, men også karbonutslippene under drift.

 

schueco-carbon-control-iof

 

Muligheten for vedlikehold og oppgraderinger av produkter og løsninger er viktigere enn noen gang. Av den grunn har Schüco blant annet utviklet IoF ID (Internet of Façades), en liten brikke med QR-kode på døren, vinduet eller fasadeelementet. Via denne brikken får man tilgang til all relevant informasjon om det installerte produktet som vedlikeholdshistorikk, benyttede materialer og resirkulerbarhet. Dette forenkler selvsagt ikke bare arbeidet med vedlikehold og oppgradering, men også prosedyrene rundt gjenbruk og resirkulering av materialene.

I den følgende videoen kan du høre Hendrik Pahlsmeyer, Head of Systems Engineering i Schüco International KG, prate om den tredje fasen i en bygnings livssyklus, Operate to Decarb. Også for denne fasen fremheves betydningen av å ha de riktige systemene på plass for å møte de ulike behovene.

 

Tilbake til toppen ^

 

Recycle to Decarb

Den fjerde fasen berører den siste fasen i livssyklusen til en bygning eller et produkt. 
Her står gjenbruk og resirkulering av byggematerialer svært sentralt, et aspekt som blir stadig viktigere i kampen for miljøet. Målet er at materialene skal inngå i et kretsløp som minner om naturens. Bruk og kast var den gang, nå ligger fokuset på maksimal levetid samt utnyttelse av materialene når en bygning etter endt levetid skal rives.

For den siste fasen spiller konseptet Cradle-to-Cradle en vesentlig rolle, et konsept som sørger for at alle materialene i produktene som inngår i en bygning, kan tilbakeføres til kretsløpet som nye materialer etter endt levetid for en bygning. Med sine mer enn 70 Cradle-to-Cradle-sertifiserte produkter er Schüco en pioner når det kommer til implementering av Cradle-to-Cradle-prinsippet i byggesektoren. En Cradle-to-Cradle-sertifisering verfiserer et produkts egenskaper som fremtidig råvarelager.

I følgende video belyser Roman Kordtomeikel, Head of Product Sustainibility i Schüco International KG, fasen Recycle to Decarb.

 

 

Oppgaven med å redusere karbonutslippet starter med gjenbruk av allerede eksisterende materialer. Kordtomeikel omtaler en bygning som et råstofflager for fremtiden. Med Schücos produktsertifikater som Cradle-to-Cradle-sertifikatet for aluminium og VinylPlus for PVC-U sikrer man at produktene som slippes på markedet, senere enkelt kan deles opp i sine respektive materialer. Dokumentasjon er et annet viktig aspekt i dette arbeidet, der IoF-brikken er av stor nytteverdi.

Tilbake til toppen ^

 

Cradle-to-Cradle

Konseptet Cradle-to-Cradle er inspirert av naturens sirkulære prosesser og innebærer at alle materialer er ressurser i et biologisk og teknisk kretsløp. Det går langt utover standard resirkuleringsprinsipper da materialene som inngår, gjenvinnes med sine originale kvaliteter uten at det oppstår avfall.

Sykluser står sentralt i dette konseptet. Det skilles mellom et biologisk og teknisk kretsløp, der det biologiske kretsløpet omfatter forbruksvarer mens det tekniske kretsløpet omfatter varige varer. I løpet av livssyklusen utsettes forbruksvarer for vedvarende slitasje og bør derfor være 100 % biologisk nedbrytbare. Eksempelvis vil biologisk nedbrytbar plast som utgangsmateriale for et produkt ikke utgjøre noen risiko for miljøet da den sirkulerer som næringsstoff i en kontinuerlig biologisk syklus.

 

cradle-to-cradle-logo

 

Varige varer derimot utsettes ikke for slitasje på samme måte. Mange av Schücos produkter inngår i denne kategorien. Da flere av råvarene som er nødvendige for produksjonen, kun er tilgjengelige på jorden i en begrenset mengde, må materialkvaliteten være konstant høy for at materialene som inngår i de varige varene, skal kunne tilbakeføres til det tekniske kretsløpet uten tap av kvalitet.

Målsetning med Cradle-to-Cradle er å fremme utviklingen av intelligente produkter som kan sirkulere i et teknisk kretsløp uten at verdien forringes. Cradle-to-Cradle-tankegangen utgjør selve kjernen i produktutviklingen hos Schüco. Som en konsekvens av det tilbyr Schüco en rekke produkter og systemer som er sertifisert på sølv- og bronsenivå. Disse produktene imøtekommer morgendagens krav uten å påføre byggherren merkostnader. En bygning basert på C2C-prinsippene utgjør derfor et fremtidsrettet alternativ til tradisjonelle løsninger og er i tillegg økonomisk interessant.

Hør mer om Cradle-to-Cradle i videoen med Hannah Butz, Corporate Sustainability Manager i Schüco International KG

 

 

 

Carbon Control Consulting Team

Schüco har etablert et Carbon Consulting Team som tilbyr råd og støtte for partnere og arkitekter rundt temaet Carbon Control. Vi kan for eksempel hjelpe til med å beregne hvilken effekt ulike designaspekt eller fasaden har på bygningens samlede karbonavtrykk og også være behjelpelige i arbeidet med dokumentasjon og sertifikater.

Les mer om Carbon Control Consulting Team

Tilbake til toppen ^

 

Løsninger, tjenester og rådgivning i ett og samme konsept

Med Schüco Carbon Control ønsker Schüco å tilby en helhetlig tilnærming til bærekraft i byggesektoren – gjennom hele levetiden til en bygning, fra planleggingsstadiet og helt frem til bygningen skal rives en gang i fremtiden. Vi veileder og støtter byggherre, arkitekter og planleggere i deres arbeid med å velge riktige løsninger som skal danne grunnlaget for fremtidens klimanøytrale bygg.

 

Tilbake til toppen ^