Grunnleggende kunnskap om glassfasader

Vår guide til glassfasader -  Last ned nå!

Store glassflater i fasaden skaper kontakt med verden utenfor og bidrar til å redusere skillet mellom ute og inne. Strukturer av aluminium eller stål utgjør fleksible rammeverk med lang levetid for prefabrikkerte elementer eller individuell oppbygning på stedet. Med god planlegging vil prefabrikkerte enheter også være egnet for gjenbruk i nye sammenhenger. Glasset bringer dagslys inn i bygningen, reduserer behovet for kunstig belysning og utgjør en kilde til velvære. Dagslyset leverer energi som riktig utnyttet gir et positivt bidrag til regnskapet, men som i motsatt fall ender som et energisluk. Fasaden beskytter mot energitap, den beskytter mot regn og vind og den kan «puste» via vinduer og luker som samspiller med mekanisk ventilasjon etter behov.

Bygg med glassfasade

Påhengsfasade

"Curtain walls" og påhengsfasade

«Curtain wall» brukes ofte som et begrep på en fasadeteknologi for kledning av store bygg. Disse fasadesystemene overfører sin vekt og andre laster som vindlast til den primære bygningskonstruksjonen.

Bygg med glassfasade

Tradisjonelt har glass- og metallfasader vært satt sammen av enkeltkomponenter på byggeplass. Den klassiske påhengsfasaden monteres på utsiden av dekkene som en kontinuerlig «gardin», slik det engelske navnet «curtain wall» indikerer. Samme fasadeuttrykk vil kunne oppnås ved at veggfelt av aluminium bygges etasjevis mellom dekke og himling. Når veggens ytre liv posisjoneres slik at glassfeltene i dekkeforkant flukter, skapes en kontinuerlig glassflate. De primære funksjonene til påhengsfasadene er å motstå luft og vann og å skape en termisk barriere mellom innsiden og utsiden.Fasadene er også designet for å imøtekomme kompleksiteten i nedbøyninger, termisk ekspansjon og sammentrekning, bygg svaie, og relative bevegelser mellom etasjene forårsaket av vind eller seismiske laster som påvirker konstruksjonen.

FWS_60_SI_Installation_Gesamt

Påhengsfasade vs. elementfasade

Denne fasadetypen med det engelske navnet «curtain wall» henges opp som et kontinuerlig «gardin» på utsiden av dekkene. Basert på en viss grad av prefabrikasjon utføres det meste av montasjearbeidet på byggeplass. Halvfabrikata elementer monteres sammen, glass og isolerte elementer settes inn og fikseres med utvendige dekklister. Der elementfasader leveres som ferdige komponenter som kan henges på plass med kran fordrer påhengsfasaden lenger montasjetid og tilgang på en utvendig stillas. Type fasade, omfang og krav til ytelser vil avgjøre om dette er en hensiktsmessig løsning.

bindingsverksvegg med glass som fremstår som en glassfasade

Påhengsfasaden oppnår svært gode bygningsfysikalske egenskaper og et bredt produktsortiment åpner for en rekke ulike design-uttrykk. Et inntrykk av kontinuerlig glassfasade kan også oppnås på andre måter. Ved å montere et profilsystem mellom dekke og himling i hver etasje med separate glassfelt foran dekkene oppnås et inntrykk av visuell kontinuitet. Selv en tradisjonell bindingsverksvegg med vinduer som igjen kles kontinuerlig med glass kan fremstå som en glassfasade.

Bygg med store vinduer

Elementfasade

Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass. Denne fasadetypen imøtekommer krav til effektivitet på byggeplassen og gir tekniske fordeler. Tre gode grunner for å bruke elementfasade vil være:

  • Komplekse arbeidsoperasjoner under krevende montasjeforhold

  • Trange byggeplasser med vanskelig tilkomst

  • Et ønske om å forenkle arbeidsprosessene og dermed tidsbruk på byggeplassen.

 Se hvordan den nye elementfasaden Schüco AF UDC 80 kan skape ulike uttrykk i fasaden i videoen under.  

AF_UDC_80_EN

Større krav til presisjon under montasjen 

For at konseptet skal lønne seg bør bygningen bestå av større fasadearealer med enhetlig design slik at gevinsten ved industrialisert produksjon skal kunne hentes ut. Dagens fasader inneholder i økende grad kabelføringer og elektrokomponenter i form av solkontroll via avskjermingssystemer eller elektrokrome glass, automatisert ventilasjon eller solcelleanlegg. Dette er alle komponenter som fordrer presisjon under montasjen slik et kontrollert fabrikkmiljø legger til rette for. Ferdige elementmoduler gjør utvendige stillaser overflødige, noe som innebærer fordeler på byggeplassen.

Arbeider som jobber med elementfasade

En typisk elementfasade fremstår langt på vei som en påhengsfasade, men ytterkarmen på hvert element består av en «halv» profil som føyes sammen til en komplett når den føyes sammen med naboelementene på alle sider. Prinsippet innebærer med dagens løsninger noe høyere materialmengde og dermed noe svakere U-verdier enn hva som er mulig å oppnå med påhengsfasader. Likevel kan godt planlagte og gjennomførte prosjekter vise til gode isolerende egenskaper.

Viktige momenter ved prosjektering av bærekraftige glassfasader

Hvordan kan vi forbedre bygningers kvalitet uten at det går på bekostning av ressurser for fremtidige generasjoner? Noen viktige faktorer for å heve kvaliteten i bygg er transparens og åpenhet i kombinasjon med muligheten for at vi skal kunne trekke oss tilbake. Bygningens miljømessige fotavtrykk må kunne forsvares gjennom merverdier i form av fysiske kvaliteter, levetid og komfort. Et solcelle-anlegg på taket gir ingen opplevd merverdi selv om det er en god teknisk løsning. Derimot vil et grønt, beplantet tak berike brukerens opplevelse av bygningen. Vi må gjøre avveininger mellom kvantitative og kvalitative aspekter i arkitekturen og stadig være på jakt etter løsninger som målbart bidrar positivt til menneskets liv. Opplevelse av kvalitet bestemmes av mange små, men viktige faktorer. Utnyttelse av dagslys og tilgjengelig utsikt, akustiske kvaliteter og bebyggelsens proporsjoner utgjør viktige faktorer for velvære. Såkalte myke kvaliteter knyttet til opplevelse spiller en stadig viktigere rolle blant byggets funksjoner. Grunnleggende menneskelige krav til arkitektur er trygghet, beskyttelse og funksjon. Komfort og velvære får en stadig viktigere rolle i totalbildet. Dagens arkitektur skal ikke bare fungere, men også «være sunn» for menneske og miljø.

Rom med store vinduer og peis

Flere av funksjonene som har betydning for innendørs opplevelse av komfort og trivsel befinner seg i byggets ytterhud, fasaden. Dagslys, skjerming mot blending eller uønsket solenergi, lagring av overskuddsvarme, ventilasjon og tilførsel av frisk luft og et isolasjonsnivå som skaper et behagelig inneklima er alle faktorer som bestemmes av fasadedesignet. Det er realisert fasader som samspiller med naturkreftene framfor å «bekjempe» dem, ved å utnytte potensialet i allerede tilgjengelig teknologi. Ut fra en slik betraktning kan en langt på vei forestille seg fasaden som huden på en levende organisme som lever og tilpasser seg skiftende omstendigheter.

En kan i fremtiden forestille seg fasader der isolasjonsegenskaper, lystransmisjon og andre kvaliteter endres over døgnet og årstidene, egenskaper som implementeres i fasadene uten omfattende bruk av mekaniske innretninger med stort vedlikeholdsbehov. Når flere funksjoner plasseres i fasaden vil volumer for kanal- og kabelføringer i bygget kunne frigjøres til bruksarealer som også enklere vil kunne bygges om ved bruksendring. Materialbruken vil kunne reduseres og byggeprosessene forenkles når fasadeelementer får rollen som fler-funksjonsmoduler. Bygningskroppens indre kan da enklere utvikles ut fra rombehov og strukturelle betraktninger og arkitekten får større frihet til å konsentrere seg om å skape god arkitektur. Det finnes utallige muligheter for hvordan du kan la fasaden overta ansvar for mange av byggets oppgaver. Her får du vite de grunnleggende oppgavene som gjelder ved prosjektering av en bærekraftig glassfasade.

Store glassflater i fasaden har den egenskapen at den skaper kontakt med verden utenfor og bidrar til å redusere skillet mellom ute og inne. Glasset bæres av fleksible rammeverk i aluminium eller stål med lang levetid. Produktutviklingen innenfor glassfasader, vinduer og dører skaper stadig nye muligheter for mer transparens i fasaden. Samtidig er det viktig at vi holder tungen rett i munnen og skaper den beste løsningen ut ifra tilgjengelig fasadesystem og fasadebyggere, samt klimatiske forhold. Under kommer noen viktige momenter å ta hensyn til ved prosjektering av bærekraftige glassfasader.

Fasaden skal beskytte mot ytre faktorer

Fasaden beskytter mot energitap, den beskytter mot regn og vind og den kan «puste» via vinduer og luker som samspiller med mekanisk ventilasjon etter behov. En kontinuerlig produktutvikling bidrar til at grensene stadig utvides for formater og design, samtidig som ytelsene forbedres. Åpningsbare elementer er likevel fasadens svakeste punkt. I tillegg til å velge riktig produkt eller system må du legge til rette for at det vil holde iht. verdiene i produktdatabladene. Det betyr at du må prosjektere med tilstrekkelig høyde i overgangene og i tersklene og velge riktig fall i vannbrettbeslag. På de stedene hvor dette ikke er mulig eller ønskelig, må du sørge for å gjøre tiltak slik at vind og regn holdes ute. Dette gjøres ved å blant annet etablere renner, bygge overheng osv.

innsiden av biblotek med glassfasader

Støyreduksjon i fasaden

I spesielt trafikkutsatte områder er beskyttelse mot støy en viktig faktor å ivareta i fasaden. Trafikkstøy forårsaker 80 % av den totale støyplagen hos befolkningen. En av de alvorligste plagene er søvnforstyrrelser, i tillegg til at mennesker kan få hodepine og tretthetsfølelse. Støyreduksjonstallet Rw er et tall som beskriver hvilket støyreduksjon øret oppfatter. Det finnes ulike glassfasadekonstruksjoner som kan bidra til å dempe støynivået innendørs. I spesielt utsatte områder vil en dobbelfasade være et veldig godt alternativ. Dette er en sammensatt fasade som kan prosjekteres på veldig mange ulike måter, alt ettersom hvilke krav fasaden skal imøtekomme. Standardkonstruksjoner kan enkelt kombineres med spesialutviklede glassvegger som plassbygges, eller settes sammen som doble element i produksjonen og montere de etter elementfasadeprinsippet. 

bygg med støyreduksjon

Fasaden skal gi brukeren komfort

Glasset bringer dagslys inn i bygningen, reduserer behovet for kunstig belysning og utgjør en kilde til velvære. Dagslys og utsyn er nødvendig for helse, trivsel, produktivitet og læringsmiljø. Det er ikke bare mengden sollys som er viktig, men også lyskvaliteten som varierer gjennom døgnet. På morgenen får vi mye av det hvite, kalde lyset som inneholder mye blått lys (460 nm). Dette lyset sier til kroppen at den skal slutte å produsere søvnhormonet melatonin. Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys, fordi lysspekteret ikke gjenskapes godt nok.

Dame innendørs

Dagslyset leverer energi som riktig utnyttet gir et positivt bidrag til regnskapet, men som i motsatt fall ender som et energisluk. Bruk av utvendig solskjerming eller riktige glass er vesentlig for å stenge solvarmen ute. Dette anbefales å ta stilling til i tidligfase. Plassering og utforming av vinduene spiller en viktig rolle. De fleste ønsker høye vinduer som «ser» mest mulig av himmelen. Samtidig spiller også utforming og orientering av hele bygget inn. Man bør prosjektere ut ifra dagslysfaktor, for å unngå mørke og utrivelige «celler», selv om de kanskje oppfyller 10 %-kravet. Utvendig solavskjerming på solbelastede fasader er smart, fordi det sparer brukeren for mørke, solkontrollerende glass hvor blendingsgardiner på innsiden uansett blir brukt. Velger du bort utvendig solskjerming og innser senere at solskjerming i glass ikke er tilstrekkelig, kan dette by på utfordringer, både med tanke på kostnader og ikke minst byggets tenkte uttrykk.

Kontorplass med solavskjerming

Sikkerhetskrav i fasaden

Utover standard ytterhuds-funksjoner kan fasaden sikre mot brann og sørge for ulike typer mekanisk sikkerhet som innbrudd, skudd eller eksplosjon uten at det ytre uttrykket avviker fra normal-versjonene. Brannklassifiserte fasadeelementer av aluminium og glass skal primært oppfylle krav til brannmotstand med tanke på isolerende (I) og/eller flammestoppende (E) egenskaper. Enkle, men avgjørende endringer i oppbygning av profilsystem i kombinasjon med brannbeskyttende glass skaper produkter med inntil 60 minutters brannmotstand.

RWA_AWS_114_m_mit_Rauch-1

Sikring mot innbrudd stiller utover mer robuste profilløsninger økende krav til beslag og glasstype ved høyere innbruddklasser. For RC5 og høyere fordres i de fleste tilfeller produkter spesielt utviklet for formålet da systemleverandørenes standard-serier ikke lenger er egnet uten omfattende endringer.

Skudd og eksplosjon håndteres opp til et visst nivå på liknende vis som brann, nemlig ved ulike typer forsterkning og tilpassing av standard rammesystemer i kombinasjon med egnete glasstyper.

Glassfasadens design

Fasadesystemene er bygget opp rundt grunnleggende bygningsfysiske funksjoner som ivaretas selv om det foretas prosjektspesifikke endringer av designet. Flere av disse, spesielt U-verdier, er vesentlig forbedret siden 80-tallet uten at det ytre uttrykket har endret seg nevneverdig. Vesentlige egenskaper ivaretas nemlig i profilsystemenes indre på liknende måte som for produkter med sikkerhetskrav. Det finnes utallige muligheter for å realisere fasadedesign, samtidig som det finnes begrensninger for hva som er fornuftig å bygge eller hva som i det hele tatt kan gjøres.

Bygg utenfor med glassfasade design

Når en idéskisse skal realiseres er det mange ulike parameter som spiller inn. Arkitekten stiller seg ofte spørsmålet: hvor store kan de enkelte fasadefeltene eller -elementene være. Dette påvirkes av parameter som tekniske krav, klimabelastning, standard- eller spesialkonstruksjon, byggeplassomgivelser, budsjett, lokale produksjonsmuligheter osv. I denne fasen er det viktig å kartlegge hvilke funksjoner glassfasaden må ivareta og om det eventuelt er mulig å sette opp en prioriteringsliste. Ofte skal fasaden ivareta mange funksjoner samtidig, funksjoner som kan komme i konflikt med hverandre. En dør med brann- eller innbruddshemmende egenskaper kan for eksempel ikke oppfylle et passivhus-krav til isolasjon. Det samme gjelder for et åpningsbart element som under gitte betingelser kan bygges større enn oppgitt maksimal mål, noe som vil påvirke en eller flere dokumenterte egenskaper. 

Ut ifra hvilke faktorer som er viktige kan man komme frem til hvilke dimensjoner, formater og fasadesystemer som bør legges til grunn i prosjekteringen. Glassfasader som ved første øyekast fremstår som like kan bygges på høyst ulike byggemetoder. To av de mest brukte glassfasade-konstruksjonene er påhengsfasade og elementfasade. Tradisjonelt har glass- og metallfasader vært satt sammen av enkeltkomponenter på byggeplass. Den klassiske påhengsfasaden monteres på utsiden av dekkene som en kontinuerlig «gardin», slik det engelske navnet «curtain wall» indikerer. Samme fasadeuttrykk vil kunne oppnås ved at veggfelt av aluminium bygges etasjevis mellom dekke og himling. Når veggens ytre liv posisjoneres slik at glassfeltene i dekkeforkant flukter, skapes en kontinuerlig glassflate. Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass. Fasadesystemet imøtekommer mange krav om effektivitet og innebærer også rent tekniske fordeler. Oppsummert gjelder det å kartlegge viktige krav og egenskaper fasaden må ha, for så å finne den fasadeløsningen som på best mulig måte kan imøtekomme disse kravene og ønskene.

New call-to-action

Produsentens kompetanse og tilgjengelighet

Samtidig som det er viktig å komme frem til riktig løsning i forhold til de kriteriene man har satt opp, ønsker vi å nevne et viktig parameter som arkitekten må være bevisst på. Fasadeløsningen må kunne prosjekteres, produseres og monteres av en fasadeentreprenør. For at bygget skal få den glassfasaden med de ønskede funksjonene arkitekten har jobbet seg frem til er det viktig at det finnes fasadeentreprenører som leverer løsninger i området og som har kompetanse til å ta den type prosjekt. I Norge finnes det mange ulike typer fasadeentreprenører med ulike spesialfelt og kompetansenivå. Ved å knytte en fasadeentreprenør opp tidlig i prosjektet, vil man sammen tidlig kunne komme frem til en fasadeløsning som i praksis lar seg gjennomføre.

Byggets beliggenhet og byggeplass 

Beliggenheten har stor betydning for montering av glassfasaden. I store byer er det ofte lite plass rundt bygget. Dette gir store utfordringer ved selve utførelsen av montasjen og legger premisser for hvilken fasadekonstruksjon som er realistisk for bygget. Påhengsfasader eller post-losholtfasader krever kranbil for utførelsen, noe som på små eller krevende byggeplasser kan bli en stor utfordring. Her har elementfasaden store fordeler. Elementene bygges ferdig i produksjonen og fraktes til byggeplass, hvor de «henges» på plass - raskt og effektivt. Hvis tid brukt på byggeplass er en kritisk faktor, har elementfasaden også her store fordeler.

Sertifiserte glassfasader

Miljøbygg er i dag mer en standard enn en trend. Miljøvennlige produkter er en nødvendighet, samtidig som det alene ikke skaper et bærekraftig bygg. Sertifiserte fasadesystemer (for i for eksempel Breeam-prosjekter) er kun bærekraftig når de bidrar til et kvalitetsbygg som fungerer for mennesket og omgivelsene gjennom mange år. Disse fasadeløsningene må være prosjektert riktig, tilpasset situasjonen de skal inn i og ikke minst produsert og montert riktig. I tillegg må de kunne plukkes ned igjen og gå inn i det tekniske kretsløpet i en sirkulær økonomi. Fasadesystemer som kan vise til Cradle to cradle-sertifikat viser til nettopp dette og gir arkitekten gode grunner for å velge aluminium og glass i fasaden. Aluminium kan resirkuleres i det uendelige, uten tap av kvalitet. I en rapport fra Drees & Sommer GmbH og PE-International (i dag Thinkstep) konkluderer de med at aluminium og tre benyttet i fasader er tilnærmet likeverdige med hensyn til bærekraftegenskaper. Dette skyldes at aluminium er enkelt å vedlikeholde, har lang levetid, enkelt å resirkulere og at nesten 100 % av produsert aluminium kan gjenvinnes til nye produkter.

Det er mange egenskaper og krav som skal ivaretas i byggets ytre vegg, fasaden. For å komme frem til den mest bærekraftige løsningen for både miljø, bruker og eier kreves godt og tidlig samarbeid mellom de ulike fagressursene i bransjen.

Avtal et internt fagseminar om glassfasader