breem_statoil

Aluminium - en energibank for fremtiden

Oppdatert: 8. august, 2022
Publisert: 30. januar, 2020

Aluminium som fasademateriale byr på etterspurte egenskaper. Som et 100% resirkulerbart metall som krever lite energi ved omsmelting representerer det en energi-bank etter første gangs fremstilling, men lang levetid og sterk etterspørsel utelukker foreløpig miljømessige gevinster av å presse høye andeler resirkulert aluminium inn i enkeltprodukter.

Sist oppdatert: 9. oktober 2019

Se hva du får på Min Arbeidsplass

Aluminium i bygg

Fra å representere noe eksklusivt og svært kostbart den gangen materialet ble oppdaget har rikelig tilgang på råvaren bauxitt og effektive fremstillingsmetoder gjort aluminium til et prisgunstig metall som i ulike legeringer har et utall anvendelsesområder.

Innenfor byggsektoren og for bruk i fasader, vinduer og dører har aluminium mange attraktive egenskaper.

Kombinasjonen av lav vekt og gode statiske egenskaper gjør materialet enkelt å håndtere underveis i prosessene fram til ferdig produkt. Fasadeelementer basert på aluminium vil i sin tur påføre bygningens hoved-bærestruktur lavere belastninger sammenliknet med tyngre materialer, og dermed åpne for redusert materialbruk.

Ubehandlet aluminium danner selv et beskyttende oksyd-sjikt som forhindrer videre korrosjon. Det betyr at materialet kan stå eksponert for vær og vind uten at det brytes ned. Det estetiske resultatet vil imidlertid alltid være uforutsigbart da ulike påvirkninger gjennom fremstilling, transport og lagring vil være bestemmende for den endelige overflaten. Derfor tilbys alltid ferdige produkter med anodisert / eloksert eller lakkert overflate.

Takket være sin formbarhet og relativt sett rimelige produksjon av press-verktøy for fremstilling av profiler er det enkelt å modifisere geometrien slik at denne oppfyller et spesielt fasadeuttrykk.

sustainability

Senere års utvikling har gitt oss fasader, vinduer og dører med passivhus-ytelser med hensyn til isolerende egenskaper kombinert med værbestandighet som sikrer en levetid på 40-50 år, noe som også ligger som en forutsetning i en miljø-deklarasjon (EPD). Omfattende system-serier av profiler og tilbehør muliggjør rasjonell «Lego»-produksjon av et utall produktvarianter.

New call-to-action

Når fasaden en gang skal skiftes ut kan aluminium gjenvinnes 100% noe som tilnærmet gjennomføres i praksis. Tall fra EAA (European Aluminium Association) sier at ca 95% av all aluminium samles inn og gjenvinnes fra bygg som rives i Europa. Den samme organisasjonen har i sitt veikart fram mot 2025 følgende ambisjoner for aluminium i byggsektoren:

  • By virtue of its high durability, design flexibility, lightweight and fully recyclable characteristics, aluminium shall be an essential component of energy efficient and sustainable buildings, both in residential and commercial sectors.
  • Develop, implement and monitor progress of aluminium recycling for the building industry, investigating the relevance of design for dismantling and recycling of aluminium products and maximizing the quantity & quality of recovered aluminium scrap

  • Facilitate the development of new solutions further enhancing buildings’ energy efficiency, durability, comfort, safety and low maintenance requirements by engaging in EU research projects

  • Address the durability of aluminium product’s performance and its adaptation to climate change and ways of living with increasingly flexible solutions

  • Provide learning tools for the next generation of design engineers/ architects & guide customers to optimised performance through the use of aluminium products

  • Feed knowledge into European legislation, standards and testings’ harmonization processes

For en videre utvikling fram mot 2050 ser en for seg at etterspørselen etter aluminium vil øke med ca. 50%. For produsenter og leverandører betyr vekst i etterspørselen økt aktivitet og dermed lyse fremtidsutsikter for bransjen. Stilt opp mot ambisjonen om å benytte en høy andel resirkulert aluminium i nye produkter gir imidlertid økt etterspørsel også utfordringer.

breem_statoil

Aluminium i kretsløpet

De fleste næringer skriver med store bokstaver om sine løsningers miljømessige fortrinn samtidig som andre momenter avdempes og modifiseres. Dette gjelder også for aluminiums-sektoren.

Materialet har som allerede nevnt en rekke positive egenskaper. Fremstillingsmetodene forbedres kontinuerlig slik at energiforbruk og avtrykket av drivhus-gasser reduseres. Bransjen arbeider også iherdig med å kunne spore og dokumentere prosessene fra uttak av råmaterialer og fram til ferdig basis-aluminium.

Ved gjenvinning kreves kun ca. 5% av den energien som gikk med ved første gangs produksjon. Dette har medført etterspørsel etter produkter med en høy andel resirkulert materiale, noe som vil bidra positivt til bygningens miljøregnskap. Tall fra IAI (International Aluminium Institute) forteller imidlertid at tilgjengelig «old scrap», det vil si skrapmateriale fra et resirkulert «end-of-life» produkt, i 2017 representerte under 20% av all produsert aluminium. Det betyr i praksis at produsenter som markedsfører et høyere innhold av skrapaluminium enn 20% faktisk frarøver andre aktører muligheten til å kunne nyttiggjøre seg sin andel, og det sier seg selv at miljøgevinsten kun er et spill for galleriet. Tar en med «new scrap» som er skrapmateriale fra produksjonsprosessen, og slår dette sammen med «old scrap», gir tallene fra IAI en tilgjengelig andel i overkant av 30%. Da skal en huske på at «new scrap» faktisk produseres to ganger før det nyttiggjøres i et ferdig produkt.

Norsk Hydro ASA poengterer i et informasjonsskriv til kunder datert april 2019 at: 

High recycled content is demanding due to the long product life times, combined with increased demand for aluminium products. This limits the access to recycled metal. Focus on recycled content might therefore lead to sub-optimization, directing scrap flows to certain markets where this is requested, without actually increasing the total amount of recycled aluminium. This is not economically, nor environmentally viable.

Det er prisverdig at det utvikles teknologi som muliggjør aluminiumsystemer med strenge krav til tekniske ytelser basert på en høy andel resirkulert materiale. Samtidig innebærer svært lang levetid for produktene kombinert med økende etterspørsel at det foreløpig er meningsløst i et miljøperspektiv å forlange en spesifikk andel resirkulert materiale i et produkt. Det vesentlige for bransjen vil være å dokumentere at «end-of-life» materiale faktisk samles inn og forblir i kretsløpet. Detaljstyring av resirkulert materiale til spesifikke produkter bidrar foreløpig kun til unødig transport og ressursbruk, og gir dermed totalt sett et negativt bidrag til miljøet.

EAA skriver i et «fact sheet» fra mars 2019: 

Calling for a high recycled content in a specific aluminium component will not change the global situation. In fact, the secondary aluminium available today is already completely recycled and is used to produce new products. Imposing minimum recycled content figures for a specific product will simply take recycled aluminium from other products without a minimum threshold. While this will reduce the environmental impact of a particular product (for example, a window) it will not affect the overall picture. Instead, it will only displace the burdens and the benefits from one product to the other.

New call-to-action

Aluminium byr på egenskaper som gjør det til et svært interessant materiale for bygningers ytterhud så vel som for andre funksjoner. Kvaliteter med hensyn til bærekraft synliggjøres gjennom lang levetid, enkelt vedlikehold, arkitektoniske muligheter og  det faktum at aluminium kan gjenvinnes fullstendig gang på gang uten at materialets egenskaper forringes.

Kilder:

EAA; «Recycled Content» vs. “End-of-Life Recycling Rate”, Revision 1: 26.05.2016
EAA; Aluminium windows contribute to the circular economy, Fact sheet March 2019
EAA: The European aluminium industry`s sustainability roadmap towards 2025
Norsk Hydro ASA; customer_letter_-_recycled_content_2018.pdf (2019-04-11)
EAA (European Aluminium Association) / www.european-aluminium.eu
IAI (International Aluminium Institute) /  www.world-aluminium.org

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.