Den norske opera nærbilde av glassfasade

Risikoanalyse av glasskledninger

Oppdatert: 8. august, 2022
Publisert: 6. april, 2020

Glass benyttes i stort omfang i bygningers yttervegger, tak og for ulike formål innvendig. Store formater og betydelig omfang av prosjektrelaterte spesialløsninger øker risikoen for uhell. Nils Landa, teknisk leder i Bolseth Glass AS, har i en omfattende artikkel gjort rede for dette temaet og innledningen til denne finner du nedenfor, mens den komplette artikkelen finnes tilgjengelig som en nedlastbar pdf.

 

Få hele artikkelen her

 

Nils Landa

Nils er sivilingeniør med mer enn 30 års erfaring fra glass- og fasadebransjen, først som rådgiver hos Multiconsult med glassfasader som spesialområde. I 1995 flyttet han med familien til Sandane og har siden vært ansatt hos Bolseth Glass hvor han har hatt det tekniske ansvaret for store og komplekse prosjekter. Han har markert seg som en aktiv bidragsyter i fagmiljøet og er pr. i dag medlem av komiteene SN/K 228 for NS3510 og TC250/SC11 for Eurokode glass.

 

Risikoanalyse av glasskledninger over områder hvor personer kan oppholde seg

NS3510:2015, Sikkerhetsruter i byggverk, Krav til prosjektering og klasser i ulike bruksområder, stiller krav om at det skal utføres risikovurdering av særskilte glasskonstruksjoner i områder hvor det kan oppholde seg mange personer. Resultatet av en slik risikovurdering, sammen med ny kunnskap og krav i nye standarder, kan være at bransjen må revurdere noen løsninger som benyttes i dag.

Tekst: Nils Landa, også publisert i Glass & Fasade nr.2-2018.

Spesielt gjelder dette for utførelse av glasskledninger. Flere faktorer som styrer risikoen er uklare og har behov for å utredes nærmere.

Det anbefales derfor at bransjen utarbeider en anvisning med konkrete anbefalinger, alternativt at NS 3510 revideres.

Hva er en risikoanalyse

Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller vurdere risikoen knyttet til en bygningskomponent.

Hensikten med analysen er å fremskaffe underlag for beslutninger ved å gjøre alle parter i et prosjekt informerte om konsekvenser av ulike løsninger. Den utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.

På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å utføre løsningen, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at løsningen likevel kan gjennomføres.

Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke konsekvenser dette kan få.

Risiko er med andre ord et utrykk for den fare som uønskede hendelser representerer.

Risiko er kombinasjon av sann-synligheten og konsekvensen av en uønsket hendelse.

4 spørsmål

Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på fire grunnleggende spørsmål:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva er sannsynligheten for at dette kan gå galt?
  3. Hva er konsekvensene hvis dette først skjer?
  4. Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt eller for å redusere konsekvensene dersom noe likevel skjer?

En risikoanalyse kan utføres på flere forskjellige måter. Fra en enkel beskrivende, visualiserende til en mer detaljert metode som ender opp med tall for sannsynlighet, konsekvens og risiko.

 

Få hele artikkelen her

 

Nils Landa

Breen til venstre er Gjegnalundsbreen med Gjegnen bak på 1670 m.o.h. Flott turterreng hvor det er lurt å gjøre en risikoanalyse når man planlegger en tur. Mye kan gå galt, men det går heldigvis stort sett bra. Nils med hunden Stella.

AKTUELT
Spennende infill-prosjekt med glassfasader
Infill-prosjekter handler om hvordan man kan utnytte små, ledige arealer i indre by optimalt ved å bygge smart.
Avanserte glassfasader på Finansparken i Stavanger
Finansparken i Stavanger stod som et av Europas største næringsbygg i massivtre ferdig ved utgangen av 2019.
Wergelandshaugen - en reise i arkitekturens historie
Wergelandshaugen kunstsenter med 3,5 meter høy foldedør, et vindu som samtidig er et kunstverk og fire stilige mikrohus.
Hva er en elementfasade?
Elementfasader er etasjehøye veggmoduler som ferdigstilles i verkstedet, fraktes til byggeplass og henges på plass.