Hva du bør vite om støyreduksjon i bygningsfasader

Oppdatert: 26. mai, 2023
Publisert: 16. desember, 2020

I følge tall fra Miljødirektoratet var 2,1 millioner mennesker i Norge utsatt for støy på mer enn 55dBA utenfor egen bolig i 2014. 55dBA er grenseverdien myndighetene har satt som akseptabel. Veitrafikk er den dominerende støykilden. Mellom 1999 og 2014 økte antallet mennesker utsatt for uakseptabel veitrafikkstøy med nesten 60%, en klar indikasjon på at problemet også er økende.

 

 

Støy fra veitrafikk          

Glassfasader og vinduer kan langt på vei møte strenge krav til demping av trafikkstøy. Glass kan med økende tykkelse, lyddempende laminatsjikt og asymmetrisk oppbygning yte gode verdier som to- og trelags ruter. For lave krav til demping vil glass montert i karmkonstruksjon oppnå bedre verdi enn glasset alene. Med økende demping i glasset vil karmen etter hvert bidra til at totalverdien blir lavere enn for glasset. For tette felt i fasaden kan det være påkrevet med tunge materialer som bedre kan håndtere den lavfrekvente trafikkstøyen.

Mange fasader inneholder åpningsbare vinduer som benyttes til komfortventilasjon. Ulike typer dobbeltfasader vil kunne gi en ytre beskyttelse som reduserer støyen gjennom et åpent vindu. Det finnes også vinduer som effektivt demper trafikkstøy ved å lede luften gjennom en labyrint med lydabsorbenter før den når romsiden. Tilsvarende konsepter finnes også for lufteventile

 

Se hva du får på Min Arbeidsplass

 

schueco-akustikk-tog


Demping av støy mellom bygninger

Som et supplement til å dempe lyd gjennom fasaden finnes ulike teknikker for å redusere støybildet som skapes av trafikk og annen aktivitet. Støyen forsterkes når den reflekteres mellom motstående fasader på hver side av et gateløp. Ved å skråstille og bryte opp fasadeflatene kan en påvirke lydbildet i positiv retning. Andre muligheter består i å benytte perforerte overflater eller rent støyabsorberende materialer. Denne typen tiltak vil forbedre støysituasjonen utendørs i tillegg til å påvirke behovet for støydemping gjennom ytterveggen.


Lyddemping mellom rom

Kravene til demping angis med Rw-verdier. Avhengig av rom-funksjon vil disse vanligvis kunne løses av en vegg med laminert enkelt- eventuelt isolerglass. For støydemping opp mot og over 50dB kan det være nødvendig å benytte to separate glass med et større luftrom enn hva som er mulig i et isolerglass. For rom som grenser mot yttervegg vil også flanketransmisjon forårsaket av fasaden påvirke lyddempingen. Dette gjelder horisontalt mellom rom på samme plan, men også mellom etasjer ved dekkeforkant.


Noen begreper

dBA-skalaen er tilpasset menneskets normale høre-område og legger vekt på de frekvensene vi hører best. 0 dBA representerer den svakeste hørbare lyden.

Støyreduksjonstallet Rw beskriver støyisolasjonens evne til å dempe luftstøy. Denne verdien måles gjerne i dBA. Rw representerer en laboratoriemålt verdi og vil kunne avvike fra målinger gjort i felt. For elementer med glass skal en være klar over at standard-dimensjonen 1,23 x 1,48 m2 ligger til grunn for verdiene som angis selve glasset. Avvikende dimensjoner og formater vil avhengig av tykkelser og oppbygning kunne avvike betydelig fra laboratorie-verdiene når de måles i felt. Støyreduksjon målt i felt har betegnelsen R’w.

Demping av trafikkstøy angis med Rw + Ctr. Tilleggsfaktoren Ctr korrigerer for lavere frekvenser forårsaket av tungtransport og reduserer gjerne Rw-verdien for elementer med glass med 4-5dB.

Flanketransmisjon angis med flanketransmisjonstallet Dn,f,w som i likhet med de andre verdiene angis i dB. Dette er et tall som angir flankens bidrag til lydgjennomgang, dvs. fasadens bidrag til lydgjennomgang fra rom til rom horisontalt eller fra etasje til etasje. Flanketransmisjonstallet uttrykker effekten av flanken der resten av veggen regnes som lydtett. En formel som inneholder flanketransmisjonstallet, flankens andel av veggarealet og selve veggens støydempende egenskaper gir støydempingen for veggen som helhet. Et høyt flanketransmisjonstall innebærer at flanken kun i liten grad vil redusere den totale støydempingen mellom rommene, mens et flanketransmisjonstall på nivå med veggens Rw-verdi eller dårligere gir en betydelig svekkelse av støydempingen.

 

New call-to-action

AKTUELT
Glassarkitektur med integrert sikkerhet
Glasspartier i bygninger har behov for sikring. En skiller på personsikkerhet og trygghet mot innbrudd, skudd og eksplosjon.
Familieboligen som bryter med og beriker det tradisjonelle
På Reppe i Trondheim knyttet en arkitekt sammen gamlehuset og et nytt tilbygg på en kreativ og iøyenfallende måte.
En eventyrskog i byen - bli med inn i H.C. Andersens spennende verden
Inspirert av H.C. Andersens eventyr «Fyrtøyet» skapte den japanske stjernearkitekten Kengo Kuma en helt ny verden på 5 600 kvadratmeter.
Stål - et spennende fasademateriale
Jern og stål kan vise til lange tradisjoner som byggemateriale, først som bærende struktur i brukonstruksjoner, etter hvert også i bygninger.