Glasskonstruksjoner og motstand mot brann

I motsetning til vegger basert på betong, treverk, mineralull og gips har glasspartier med rammer av aluminium eller stål en mindre forutsigbar oppførsel. Glasset sprekker normalt ved større temperaturspenninger, rammen deformeres og aluminium begynner å smelte i løpet av en 30 minutters brannprøving. Ulike kombinasjoner av profilsystemer, glassprodukter og design-varianter vil kunne påvirke forløpet av en brannsituasjon. Følgelig kreves omfattende prøvings-materiale for å dekke ulike situasjoner.

Tidligere ga regelverket et friere rom for bedømming, men denne muligheten er gradvis skjerpet inn i takt med at prøvinger og klassifikasjoner er gjort gyldige innenfor hele EU-/ EØS-området. Systemleverandører har derfor i økende grad har vært nødt til å investere i mer omfattende prøvingsprogrammer. Parallelt har krav til mangfold i design og stadig større elementformater vært pådrivere for testing.

Dagens krav til stadig lavere U-verdier og dermed behov for 3-lags glass medfører vektøkning og glasstykkelser som i noen tilfeller krever helt nye profilsystemer.

BrandprufungFW50BFFR30

Ulike faser av en EI30 fasadeprøving frem til avslutning etter 39 minutter.


Brannmotstands-klasser

Teknisk forskrift stiller krav til integritet (E) og integritet kombinert med isolasjon (EI) innenfor tidsrommene 30- og 60 minutter. De vanligste klassene er E30 samt EI30 eller -60.

Klassene EI15 og E60 utgjør mulige alternativer i forbindelse med beskyttelse mot horisontal brannsmitte mellom bygninger. Et vindu med EI15 klassifisering er et realistisk alternativ. Derimot vil E60 i yttervegg i praksis innebære EI60 ut fra krav til isolerende egenskaper og holdbarhet over 60 minutters brannbelastning.

En mindre kjent klassifisering er EW. EW30 og -60 beskrives i TEK i forbindelse med risiko for horisontalspredning, og kan i andre situasjoner utgjøre et hensiktsmessig alternativ der elementets overflatetemperatur ikke er avgjørende. Med EW stilles krav til integritet kombinert med stråling (W). Strålingen måles med 1m avstand fra elementet og i 180° vinkel. Det betyr eksempelvis at et veggfelt i begrenset størrelse som har oppnådd EW-klassifisering kanskje overskrider kriteriet dersom arealet økes.

 

Avtal møte for mer informasjon

 

Soner med brannmotstand

Innvendig og mellom bygninger eller deler av en bygning skiller en mellom seksjonering og oppdeling i brannceller. Seksjoneringsvegger skal forhindre videre brannspredning fullstendig. Det stilles krav til lang motstandstid. Elementer med glass benyttes i mindre grad og når det er aktuelt i kombinasjon med rammekonstruksjoner av stål.

Mellom brannceller tillater imidlertid kravene til brannmotstand ulike typer elementer med glass. Utvendig dreier det seg om horisontal brannsmitte mellom bygninger eller deler av disse. Vertikal utvendig brannsmitte mellom etasjer er en annen vanlig situasjon der TEK foreskriver en E30-klassifisert kjølesone mellom vinduer i de enkelte etasjene som et mulig skille mellom brannceller. Når veggen i slike tilfeller er utført som påhengsfasade er det også viktig å stille krav til «innvendig» utførelse av kjølesonen. I tillegg til korrekt oppbygning av selve brystningsfeltet skal vertikale gjennomgående fasadeprofiler isoleres innvendig for å unngå at de fungerer som «skorsteiner» i en brannsituasjon.

Innvendig deles bygninger opp i brannceller avhengig av hvordan den skal benyttes. Rømningsveier og trappeløp utgjør andre områder der brannceller skal sikre tilstrekkelig tid for trygg rømning.

Glass-vindu-sikkerhet

Dokumentasjon av brannmotstand

I utgangspunktet kan en enkelt brannprøvings-rapport tjene som dokumentasjon, men av flere grunner er det vanlig å basere seg på et sertifikat eller klassifiseringsdokument.

Mens prøvingsrapporten utgjør en omfattende beskrivelse av en spesifikk test vil klassifiseringsdokumentet på en oversiktlig måte beskrive alle tillatte utførelser, glasstyper og –formater. I tillegg kan produktet merkes / skiltes slik at egenskapene beskrives.

Klassifikasjon / sertifisering kan for flere produkter fremdeles utføres etter nasjonalt regelverk, samtidig som det er mulig å klassifisere etter EN-regelverk.

Gradvis skjer også en overgang til krav om CE-dokumentasjon av branntekniske egenskaper når standarden for det aktuelle produktet er harmonisert. Etter en overgangsperiode vil muligheten for nasjonal klassifikasjon bortfalle og CE-dokumentasjon være eneste gyldige alternativ. Dette gjelder i dag for 2 produktgrupper:

Påhengs-(curtain wall) fasader benyttet i yttervegg har allerede hatt krav om CE-merking siden 2014. Når den samme produktserien benyttes innvendig, eksempelvis i atriums-fasader er de fremdeles underlagt nasjonal klassifisering da det foreløpig ikke finnes noen harmonisert produktstandard for fasader beregnet på innvendig bruk.

For dører og vinduer i yttervegg gjelder samme sitasjon. Siden 01.11.2019 har CE-dokumentasjon vært påkrevet mens de samme dørene er underlagt nasjonal klassifisering når de monteres innvendig.

Ordinære veggfelt med brannmotstand har foreløpig ingen krav om CE-dokumentasjon uavhengig av ut- eller innvendig montasje.

 

Opprett bruker på Min Arbeidsplass 

AKTUELT
Fremtidens glassfasader
Gamle bygninger står som bevis for at betong, murverk og tre har lang levetid. For fasader av aluminium og glass har vi erfaringer fra 50-tallet.
Rå natur uten forstyrrende elementer
Villa H i Molde lar moderne arkitektur og innovative løsninger smelte sammen med omgivelsene til en eventyrlig reise fra skogkant til fjord og fjell.
U-verdier og momenter ved valg av vindu
Bygningenes energieffektivitet og totale innvirkning på miljøet er et viktig tema. Varmetap gjennom vinduer utgjør ca 15-25% av det totale varmetapet.
Når arkitektur påvirker helse og trivsel - Sommerhus Reilstad
Omgivelsene våre har betydning for vår fysiske og psykiske helse. Arealutforming, dagslys, farger, luftkvalitet og temperatur påvirker.